Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття

  • K. V. Bezverkhiy ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Ключові слова: інтегрована звітність, економічна сутність, вчені-економісти, підходи, інформація, підприємство

Анотація

Зроблено огляд і систематизацію визначень економічної сутності поняття “інтегрована звітність”, наданих різними авторами за період з 2011 по 2016 рік. Проаналізовано динаміку публікаційної активності учених-економістів з визначення економічної сутності поняття “інтегрована звітність” протягом цього періоду. Згідно з розрахунками найвища публікаційна активність з визначення економічної сутності цього поняття спостерігалась у 2015 році. Узагальнено та проаналізовано підходи до трактування економічної сутності поняття “інтегрована звітність”. Запропоновано авторське визначення поняття “інтегрована звітність”.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Adams S., Simnett R. Integrated Reporting: An Opportunity for Australia’s Not-for-Profit Sector // Australian Accounting Review. 2011. Vol. 21. No 3. P. 292–301.

2. Балашова Н. В., Мелихов В. А. Концептуальные подходы к раскрытию информации о создании стоимости агропромышленными холдингами // Вестник Астраханского государственного технического университета. Серия: Экономика. 2014. № 3.С. 84–95.

3. Баулина А. А., Никифорова Е. В. Аналитические возможности интегрированной отчетности экономических субъектов // Приволжский научный вестник. 2015. № 5–2 (45). С. 16–19.

4. Белоусов К. Ю. Актуальные проблемы формирования стратегии устойчивого развития российских компаний // Проблемы современной экономики. 2013. № 3 (47). С. 191–194.

5. Бочуля Т.В. Інновативний розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством: моногр. Х.: ВД “Інжек”, 2015. 404 с.

6. Булыга Р. П. Концепция формирования публичной отчетности ВУЗов // Вестник финансового университета. 2015. № 6. С. 156–170.

7. Вакун О. В. Концепція інтегрованої звітності в системі бухгалтерського обліку // Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. Сер.: Бухгалтерський облік, контроль і аналіз. 2014. Вип. 3. С. 49‒58.

8. Вахрушина М. А. Парадигма бухгалтерского учета и отчетности в условиях глобальной экономики: проблемы России и пути их решения // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 25 (319). C. 38‒46.

9. Калабихина И. В., Волошин Д. А., Досиков В. С. Интегрированная отчетность как новый уровень развития корпоративной отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2015. № 31 (373). С. 47‒57.

10. Герасимова Л. Н. Необходимость отражения в бухгалтерском учете информации нефинансового характера // Учет. Анализ. Аудит. 2015. № 1. С. 77‒81.

11. Гетьман В. Г. О концептуальных основах и структуре международного стандарта по интегрированной отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2013. № 44 (338). С. 2‒15.

12. Гордієнко А. М. Інтегрована звітність як інструмент забезпечення сталого розвитку суб’єктів господарювання // Юність науки – 2015: соціально-економічні та гуманітарні аспекти розвитку суспільства: збірник тез доп. Міжнар. студ. наук.-практ. конф. (м. Чернігів 23–24 квітня 2015): у 9 ч. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. Ч. 4: 2015. С. 45–47.

13. Горохова Т. В. Впровадження нефінансової та інтегрованої звітності у системі стратегії корпоративної соціальної відповідальності // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. 2013. Вип. 2. С. 71–75.

14. Господарчук М. М. Інтегрована звітність як елемент облікової системи суб’єктів господарювання [Електронний ресурс]. URL: http://eztuir.ztu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/141/24.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

15. Гриценко О. І. Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання // Молодий вчений. 2014. № 2 (05). С. 31 ‒ 34.

16. Давидюк Т. В. Конвергенція бухгалтерської та соціальної звітності в частині людського капіталу: розвиток існуючих підходів // Економіка: реалії часу: електрон. журн. 2012. № 2. С. 123‒129. URL: http://oaji.net/articles/2015/2071-1433756097.pdf.

17. Дземішкевич І. О. Інтегрована звітність як еволюція поняття “звітність” // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2014. № 2. С. 215‒219.

18. Домашенко Ю. В. Інтегрована звітність: вдосконалений облік операцій як показник ефективності діяльності // Економічний вісник Національного гірничого університету. 2013. № 1. С. 65‒72.

19. Єршова Н. Ю. Розвиток методологічних основ формування інтегрованої звітності // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1 (1). С. 451‒459.

20. Єфименко Т. І. Запровадження інтегрованої звітності та реформування бухгалтерського обліку в умовах євроінтеграції // Фінанси України. 2014. № 10. С. 7‒23.

21. Зиннатуллина Э. Р. Интегрированная отчетность как новое направление отражения деятельности бизнеса // Инновационная наука. 2015. № 1‒2. С. 131‒133.

22. Коваленко О. В. Развитие организационно-методического обеспечения бухгалтерского учета финансовых результатов от обычных видов деятельности в коммерческих организациях производственной сферы: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». М., 2016. 219 с.

23. Колос І. В. Інтегрована звітність підприємства в еволюції ощадливих перетворень // Мат. міжнар. наук.-практ. конф. “Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку підприємств харчової промисловості”, м. Київ, 21–22 квітня 2016 р. К.: НУХТ, 2016. С. 14‒16.

24. Король С. Я. Соціальна відповідальність бізнесу: теорія та методологія обліку: моногр. К.: КНТЕУ, 2016. 416 с.

25. Корягін М. В., Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності: моногр. К.: Інтерсервіс, 2016. 276 с.

26. Костирко Р. О. Інтегрована звітність – інструмент соціально відповідального бізнесу // Часопис економічних реформ. 2014. № 1. С. 49‒54.

27. Костюченко В. М. Інтегрована звітність як інноваційна модель сталого розвитку підприємств України // Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні: ІХ Міжнар. бізнес-форум (Київ, 17 березня 2016). Відп. ред. Мазаракі А. А. К.: Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. С. 83–85.

28. Кузіна Р. В. Корпоративний облік і звітність в Україні: сучасний стан і перспективи розвитку: моногр. Херсон: Грінь Д. С., 2015. 416 с.

29. Кундря-Высоцкая О. П., Волкова О. К. Интегрированная отчетность как инструмент нового уровня презентабельности предприятия // Банковская система: устойчивость и перспективы развития: сб. науч. статей VII междун. науч.-практич. конф. по вопр. банк. экономики, УО «Полесский государственный университет», г. Пинск, 4–5 апреля 2016. Пинск: ПолесГУ, 2016. С. 210–213.

30. Лаговская Е. А. Интегрированная модель отчетности: преимущества и недостатки применения // Вестник Брестского государственного технического университета. 2012. № 3. С. 33–36.

31. Легенчук С. Ф. Концепція інтегрованої звітності як засіб підвищення якості інформування про капітал підприємства // Сучасний стан, актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, контролю та аналізу: матер. Міжнар. наук.-практ. конф. до 20-річчя кафедри обліку і аудиту ІФНТУНГ. Івано-Франківськ.: Вид-во ІФНТУНГ, 2015. С. 87–90.

32. Лоханова Н. О. Інтегрована звітність як продукт цілісної обліково-аналітичної системи // Вісник соціально-економічних досліджень. 2012. Вип. 4. С. 50‒56.

33. Ляхович Г. І., Заяць М. Я. Концепція інтегрованої звітності: історичні аспекти виникнення та проблеми впровадження // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 16. Ч. 2. С. 141–147.

34. Макаренко І. О. Інтегрована звітність як майбутнє корпоративної звітності // Проблеми і перспективи розвитку банківської системи України: зб. тез доп. XVІ Всеукр. наук.-практ. конф. (24–25 жовтня 2013): в 2 т. Суми: ДВНЗ “УАБС НБУ”, 2013. Т. 2. С. 63–65.

35. Максімова В. Ф., Кузіна Р. В. Деякі питання формування складу фінансових і нефінансових показників інтегрованої звітності // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Сер.: Економіка. 2015. Вип. 2 (1). С. 243‒249.

36. Малиновская Н. В. Интегрированная отчетность ‒ инновационная модель корпоративной отчетности // Международный бухгалтерский учет. 2013. № 38 (284). С. 12‒17.

37. Морозова Е. В. Нефинансовая отчетность как источник информации о деятельности компании // Международный бухгалтерский учет. 2013. № 22 (316). С. 25‒37.

38. Нехода Е. В. От корпоративной социальной ответственности к нефинансовой отчетности // Проблемы учета и финансов. 2015. № 3 (19). С. 10‒15.

39. Николишин А. Є. Теоретичні основи формування інтегрованої звітності підприємства // Тези ХII Всеукр. наук. on-line конф. студентів, магістрів та аспірантів з міжнар. участю “Сучасні проблеми екології” (17 травня 2016). Житомир: ЖДТУ, 2016. С. 55‒56.

40. Новожилова Ю. В. Интегрированная отчетность и ее место в системе корпоративных отчетов // Социальные и гуманитарные знания. 2015. № 4. C. 248‒255.

41. Осадча О. О. Обліково-аналітичне забезпечення соціального капіталу в сучасних економічних умовах // Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. № 1. С. 31–38.

42. Петрова Е. А. Позиционированние интегрированной отчетности как источника конкурентного преимущества // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 43 (337). С. 23–32.

43. Плотников В. С., Плотникова О. В. Бизнес-учет и интегрированная отчетность // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 13 (307). С. 25–34.

44. Проданчук М. Інтегрована звітність – інструмент управління підприємством // Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 2. С. 24‒31.

45. Ракевич Н. А. Формирование интегрированной бухгалтерской отчетности (на примере предприятий строительных материалов): дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». Нижний Новгород, 2012. 227 с.

46. Рыбенцева М.С., Храмова В. Е. Интегрированная отчетность как основа повышения существенности учетной информации // Политематический сетевой электронный научный журнал Кубанского государственного аграрного университета. 2016. № 120 (06). URL: http://ej.kubagro.ru/2016/06/pdf/101.pdf.

47. Рощектаева У. Ю. Интегрированная отчетность как новый уровень развития корпоративной отчетности // Научный вестник Южного института менеджмента. 2016. № 1. С. 40–44.

48. Рядська В. В. Аудит у розвитку підприємницької діяльності в Україні: дис. ... докт. екон. наук: 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. К., 2015. 578 с.

49. Сафонова Ф. Ю. Методика формирования интегрированного отчета: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». Санкт-Петербург, 2014. 227 с.

50. Серебрякова Т. Ю. Интегрированный учет и отчетность: институциональный подход // Учет. Анализ. Аудит. 2016. № 2. С. 24–33.

51. Сивак О. Б. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на надання благодійної допомоги як елементом соціального капіталу підприємства: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09 “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит”. Житомир, 2016. 291 с.

52. Сльозко Т. М. Бухгалтерський облік в умовах інституційних перетворень: теорія і практика. К.: Центр учбової літератури, 2013. 304 с.

53. Соловьева О. В. Тенденции развития корпоративной отчетности: интегрированная отчетность // Международный бухгалтерский учет. 2013. № 35 (281). С. 2‒15.

54. Струк Н. С. Інтегрована звітність у обліковій системі ділового партнерства підприємств України // Розвиток бухгалтерського обліку: теорія, професія, міжпредметні зв’язки: зб. мат. ІХ Міжнар. наук.-практ. конф. (26 лютого 2015; м. Київ). К.: ННЦ “ІАЕ”, 2015. С.597–600.

55. Тимофеева С. А. Оценка основных результатов формирования социальной отчетности в России // Международный бухгалтерский учет. 2012. № 12 (210). С. 36–45.

56. Харин А. Г. Принципы интеграции финансовой и нефинансовой отчетности как основа системы ценностно ориентированного управления компанией // Финансовая аналитика: проблемы и решения. 2013. № 48 (186). С. 9–16.

57. Хачатуров Т. О., Маркелова Т. В. Интегрированная отчетность как направление развития бухгалтерского учета // Омский научный вестник. 2015. № 3 (139). С. 254–257.

58. Хомуляк Т. І. Потреба в інтегрованій звітності як у новому форматі звітності для бізнесу // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. 2015. Вип. 1. С. 165‒172.

59. Чхутиашвили Л. В. Аудит интегрированной отчетности компаний в условиях интеграции России в систему мировой экономики и международной экологической безопасности // Мониторинг правоприменения. 2014. № 2. С. 24-28.

60. Шамонин Н. Н. Интегрированная отчетность и ее аудит ‒ современное состояние и направление развития // Международный бухгалтерский учет. 2014. № 41 (335). С. 41‒49.

61. Шевченко И. Л. Совершенствование корпоративного управления в российских компаниях через развитие корпоративной культуры // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Экономика и менеджмент. 2015. № 4. Т. 9. С. 96-102.

62. Господарський кодекс України від 16.01.2003 р. № 436-IV. URL: http://kodeksy.com.ua/gospodars_kij_kodeks_ukraini.htm

Переглядів анотації: 152
Завантажень PDF: 273
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Bezverkhiy, K. V. (2017). Інтегрована звітність підприємства: економічна сутність поняття. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (4), 43-58. вилучено із https://nasoa-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/7

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають