Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Керівництво для авторів

Вимоги до статті

Вимоги до змісту та оформлення статей до збірника наукових праць «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту».

До збірника приймаються рукописи наукових праць, які ніколи раніше не публікувалися і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях.

Статті публікуються українською, російською, англійською мовами.

Зміст статті

Текст статті структурується за розділами:

 • постановка проблеми  у загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, присвячених різним аспектам розв’язання поставленої автором проблеми, виділення не вирішених раніше частин загальної проблеми;
 • формулювання цілей статті (постановка завдання);
 • виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
 • висновки за результатами проведеного дослідження та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.

Необхідно уникати викладення загальновідомих положень. Також необхідно наводити посилання на всі джерела, використані авторами під час написання статті. Список джерел (не менше 8) потрібно наводити у тому порядку, в якому вони згадуються в тексті, в квадратних дужках із зазначенням номера джерела сторінки: [1, с. 243]. У разі загального посилання на кілька джерел вони наводяться через тире: [1–5]. Список використаних джерел має бути оформлений згідно ДСТУ 8302-2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Оформлення статті

Обсяг статті – 12-15 сторінок (формат А-4, шрифт Times New Roman, 14 кегель, інтервал – 1,5, поля – 2 см, текст має бути надрукований у Microsoft Word  (тип файлу – текст у форматі RTF або DOC(Х)). Рисунки, схеми, таблиці, формули слід наводити у вигляді, що дозволяє їх коригування. Розміри ілюстрацій не повинні перевищувати розміри друкованої сторінки збірника. Рисунки, графіки й таблиці повинні бути пронумеровані та мати назву. Під кожною табл. та рис. має бути зазначено джерело (Джерело: …). Таблиці, графіки та рисунки потрібно подавати у чорно-білому кольорі. Ілюстративні матеріали потрібно розміщувати після посилання на них у тексті. Рисунки додатково подають окремим файлом Microsoft Excel. Одночасне використання таблиць і графіків для пояснення одних і тих самих положень не рекомендується.

Формули необхідно виділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати в круглих дужках, вирівняних до правої межі тексту.

Стаття подається в одному примірнику, надрукованому з одного боку стандартного аркуша, а також в електронному вигляді на електронну пошту. Статтю підписують усі автори.

До статті додаються:

 • рецензія, за підписом доктора економічних наук відповідної галузі, завірена печаткою установи;
 • індекс Універсальної десяткової класифікації (УДК);
 • JEL Classification;
 • ORCID, ResearcherID;
 • прізвище та ім’я автора – українською, російською, англійською мовами;
 • назва статті – українською, російською, англійською мовами;
 • ключові слова – українською, російською, англійською мовами;
 • відомості про авторів (українською, російською, англійською мовами): прізвище, ім’я, по батькові (повністю); повна назва організації, посада; вчене звання, науковий ступінь; контактні телефони; службова і домашня адреси (з поштовим індексом); e-mail; основні наукові інтереси;
 • коротка анотація російською мовою (обсягом 5–7 рядків) на окремому аркуші та в електронному вигляді;
 • розширена анотація українською і англійською мовами, яка повинна містити: постановку проблеми, мету, стислий виклад змісту статті (без формул, рисунків, таблиць), висновки (problem setting, aim of the study, results, conclusions). Обсяг – від 200 до 250 слів, анотація подається на окремому аркуші та в електронному вигляді.
 • на окремій сторінці (у сканованому форматі) потрібно подати підтвердження оригінальності статті, засвідчене підписами авторів, такого змісту:

«Я(ми) ПІБ, автор(и) наукової статті „…”, засвідчую(-ємо), що вона правдиво розкриває самостійне дослідження і не містить плагіату.

Автор(и) гарантує(-ють), що ним(и) одержано всі необхідні дозволи на використання у статті матеріалів, що охороняються авторським правом».

Датою надходження рукопису статті в редакцію вважається дата отримання редколегією кінцевого варіанта статті.

Рубрики щоквартального збірника наукових праць «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту»:

 1. Статистика
 2. Бухгалтерський облік, аналіз та аудит
 3. Фінансовий облік
 4. Гроші і кредит. Банківська справа
 5. Світове господарство і міжнародні економічні відносини
 6. Економіка та управління
 7. Економіка підприємств
 8. Інвестування
 9. Страхування
 10. Податкова справа
 11. Фінанси
 12. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці
 13. Соціальна економіка і політика
 14. Суспільство. Світогляд. Наука. Культура. Педагогіка. Мовознавство
 15. Вища математика

Вартість публікації

Вартість опублікування статті в щоквартальному збірнику наукових праць «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту».

Шановні автори! Оплата поданого матеріалу здійснюється після рецензування та затвердження до друку.

Вартість однієї сторінки друкованого тексту становить 40 грн.

Журнал ліцензовано на умовах ліцензій Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 міжнародна.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам. Політика приватності, конфіденційності та згоди на обробку персональних даних.