Публікаційна етика

Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту вважає, що етичні аспекти публікації є важливою частиною редакційної роботи та процесу перегляду. Запобігання невідповідним діям, таким як несуміляція, плагіат, несе відповідальність будь-який автор, редактор, рецензент, видавець та інститут, які беруть участь у процесі публікації.

Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту відповідає за Етику публікації та публікацію недбалості на основі кодексу поведінки COPE Кодекс поведінки та рекомендації щодо найкращої практики для журнальних редакторів та кодексу поведінки для видавців журналів з метою забезпечення етики та якості публікації.

Національна академія статистики, обліку та аудиту як видавець "Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту" виконує свої обов'язки, щоб гарантувати серйозний підхід до всіх етапів видавничої діяльності та визнає відповідальність. Реклама, перевидання та/або будь-які комерційні доходи не впливають на редакційні рішення.

Редакційна політика та етичні норми

Редакційна політика та етичні норми збірника наукових праць «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту».

У «Науковому віснику Національної академії статистики, обліку та аудиту» публікуються матеріали, що мають важливе наукове, теоретичне і практичне значення та підготовлені на високому науковому рівні і є наслідком наукових досліджень.

Редакційна політика збірника наукових праць «Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту» ґрунтується на   рекомендаціях Комітету з етики публікацій (Committee on Publication Ethics) та Етичним кодексом ученого України.

1. Етика публікацій

1.1. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті.

1.2.  Статті, подані до публікування, проходять через процедуру подвійного «сліпого» рецензування  та перевірку на плагіат.

1.3. До рецензування допускаються наукові статті, оформлені у повній відповідності до вимог оформлення матеріалів, які подаються авторами до періодичних видань. Для визначення ступеня відповідності зазначеним вимогам, усі статті та супутні матеріали авторів проходять первинний контроль. У випадку наявності зауважень на етапі первинного контролю, стаття та інші матеріали автора повертаються для усунення виявлених недоліків.

1.4. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів; вона здійснюється двома  рецензентами.  Для рецензування закодована стаття надається рецензенту, який є провідним спеціалістом по темі статті.

1.5. Рецензент, що одержав закодовану статтю, заповнює типову форму  і обирає один з варіантів рекомендації – рекомендовано до публікації; рекомендовано доопрацювання; не рекомендовано до публікації.

1.6. Рецензенти повідомляються про те, що направлені їм рукописи є інтелектуальною власністю авторів та відомості, розміщені в рукописі,  не підлягають розголошенню. Рецензентам не дозволяється використовувати дані роботи до їх опублікування у власних інтересах.

1.7. У випадку негативного висновку (відсутності рекомендації до публікації або визначення необхідності доопрацювання статті) рецензент повинен надати письмове аргументоване пояснення причин такого рішення.

1.8. Подальша робота зі статтею, яка прийнята до публікації, здійснюється апаратом відповідального за формування періодичного видання підрозділу відповідно до технологічного процесу підготовки збірника.

1.9. Рішення робочої групи редакційної колегії повідомляється авторові(-ам) статті. У разі необхідності доопрацювання, авторові(-ам) також надсилається текст рецензії, що містить рекомендації з доопрацювання статті. Анонімність рецензентів гарантується редакцією збірника.

1.10. Доопрацьований варіант статті направляється на повторне рецензування. У випадку повторного негативного висновку рецензента стаття відхиляється та не підлягає подальшому розгляду.

1.11. Редакція не вступає у дискусію з авторами відхилених статей.

2. Етичні зобов’язання авторів

2.1. Автор несе повну відповідальність за зміст статті.

2.2. Автор повинен належним чином вказувати джерела використані в своїй роботі, якщо вони не були отримані самим автором.

2.3. Недопустимим є плагіат.

2.4. Співавторами статті мають бути ті особи, які доклали значний науковий внесок у представлену роботу і які розділяють відповідальність за отримані результати.

3. Етичні зобов’язання рецензента

3.1.Рецензент повинен об'єктивно оцінити якість рукопису, його експериментальну і теоретичну частини, інтерпретацію і виклад, а також зважати чи відповідає робота високим науковим і літературним стандартам.

3.2. Рецензент повинен адекватно пояснити й аргументувати свої судження, щоб члени Редколегії і автор(и) могли зрозуміти, на чому базуються його зауваження.

3.3. Рецензент повинен своєчасно надати відгук.