Економічна сутність поняття “нефінансова звітність”

  • K. V. Bezverkhiy ДВНЗ “Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана”
Ключові слова: нефінансова звітність, інтегрована звітність, підходи, сутність, поняття, підприємство

Анотація

Зроблено огляд і систематизацію визначень економічної сутності поняття “нефінансова звітність”, наданих різними авторами за період з 2009 по 2016 рік. Проаналізовано динаміку публікаційної активності учених-економістів з визначення економічної сутності поняття “нефінансова звітність” протягом цього періоду. Згідно з розрахунками найвища публікаційна активність з визначення економічної сутності цього поняття спостерігалась у 2015 році. Узагальнено та проаналізовано підходи до трактування економічної сутності поняття “нефінансова звітність”. Запропоновано авторське визначення поняття “нефінансова звітність”.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Агавердієва Х. Ф. Нефінансова звітність як інструмент регулювання соціальної відповідальності // Економіка, управління, право: реалії та перспективи: збірник наук. статей. Les Editions L'Originаlе, Париж, Франція, 2016. С. 54–57.

2. Аннаев А. А. Сущность, стандарты и процесс подготовки нефинансовой отчетности [Электронный ресурс] // Аудит и финансовый анализ. 2009. № 6.URL: http://auditfin.com/fin/2009/6/Annaev/Annaev%20.pdf.

3. Байрактар Ю. П. Нефінансова звітність підприємств та етапи її формування // Вісник ОНУ імені І. І. Мечникова. 2015. Т. 20. Вип. 1/1. С. 57–61.

4. Блакита А. В., Поляк Р. С. Нефінансова звітність як інструмент оцінювання соціальної відповідальності бізнесу // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2015. Вип. 15. Ч. 4.С. 126–129.

5. Боцян Т. В. Використання стандартів зі складання та оприлюднення нефінансової звітності: досвід українських підприємств [Електронний ресурс] // Економіка. Управління. Інновації. 2014. № 2. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2014_2_10.

6. Бочуля Т. В. Інновативний розвиток обліково-аналітичного забезпечення управління підприємством: моногр. Х.: ВД “«Інжек», ”, 2015. 404 с.

7. Васильчук І. П. Нефінансова звітність як інструмент управління сталим розвитком корпорацій // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету: Серія: Економіка і менеджмент. 2015. Вип. 11. С. 212–215.

8. Воробей В., Журовська І. Нефінансова звітність: інструмент соціально відповідального бізнесу. К.: ТОВ “«Інженіринг»”, 2010. 84 с.

9. Горохова Т. В. Впровадження нефінансової та інтегрованої звітності у системі стратегії корпоративної соціальної відповідальності // Вісник Донецького національного університету. Серія В: Економіка і право. 2013. Вип. 2. С. 71–75.

10. Гриценко О. І. Тенденції та проблеми формування інтегрованої звітності суб’єктами господарювання // Молодий вчений. 2014. № 2(05). С. 31?34.

11. Дерій В. А., Дерій М. В. Облікові та аналітичні компоненти нефінансової звітності та їх роль в економічній системі // Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. Серія: Економічні науки. 2014. Вип. 2(88). С. 95–103.

12. Дземішкевич І. О. Інтегрована звітність як еволюція поняття “звітність” // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2014. № 2. С. 215?219.

13. Довга Т. Формування екологічної звітності сміттєпереробних підприємств // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Економіка. 2012. Вип. 143. С. 50?54.

14. Коваленко О. В. Развитие организационно-методического обеспечения бухгалтерского учета финансовых результатов от обычных видов деятельности в коммерческих организациях производственной сферы: дис. ... канд. экон. наук: 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика». М., 2016. 219 с.

15. Колот А. М. Корпоративна соціальна відповідальність, соціальна звітність та аудит як сучасні інститути та технології соціального розвитку // Україна: аспекти праці. 2010. № 3. С. 3–9.

16. Кононова Е. Е. Нефинансовая отчетность предприятий как условие устойчивого развития социо-эколого-экономической системы региона // Известия Тульского государственного университета. Экономические и юридические науки. 2015. № 2–-1. С. 131–137.

17. Король С. Нефінансова звітність підприємства // Вісник КНТЕУ. 2011. № 6. С. 102?113.

18. Корягін М. В., Куцик П. О. Проблеми та перспективи розвитку бухгалтерської звітності. К.: Інтерсервіс, 2016. 276 с.

19. Мацьків Р. Т. Нефінансова звітність – складова управління соціальною відповідальністю підприємств нафтогазового комплексу // Ефективна економіка: електрон. журн. 2015. № 3. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3926.

20. Москалюк Г. О. Нефінансова звітність у реалізації концепції сталого розвитку в Україні / Облік і контроль в управлінні економічною стійкістю підприємств в умовах глобалізації // Під ред. В. Ф. Максімової. Одеса: ОНЕУ, 2014. С. 323–373.

21. Небильцова О. В. Стратегічні підходи до підготовки фінансової та нефінансової звітності в Європейському Союзі // Фінанси, облік і аудит : зб. наук. праць. 2015. Вип. 1. С. 258–269.

22. Озерянская М. Н. Требования государственных регуляторов об обязательной нефинансовой отчетности как элемент повышения информационной открытости и прозрачности деятельности организаций // Управление экономическими системами: электронный науч. журнал. 2012. № 38. URL: http://cyberleninka.ru/article/n/trebovaniya-gosudarstvennyh-regulyatorov-ob-obyazatelnoy-nefinansovoy-otchetnosti-kak-element-povysheniya-informatsionnoy.pdf.

23. Орлова Н. С. Особливості підготовки нефінансової звітності корпорацій // Облік і фінанси. 2014. № 3. С. 65–70.

24. Пилипенко Л. М. Розвиток концепцій побудови системи публічної звітності корпорацій в умовах постіндустріальної економіки. Львів: Вид-авництво Львівської політехніки, 2016. 336 с.

25. Проданчук М. А. Нефінансова звітність – ефективний інструмент в реалізації управлінських рішень // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 2(2). С. 202?214.

26. Самсонова К. В., Буряк В. О. Нефінансова звітність, її сутність та значення в умовах соціально-орієнтованої економіки [Електронний ресурс] / URL: http://intkonf.org/samsonova-kv-buryak-vo-nefinansova-zvitnist-yiyi-sutnist-ta-znachennya-v-umovah-sotsialno-orientovanoyi-ekonomiki.

27. Сапрыкина М. КСО-практика: 12 шагов при подготовке нефинасового отчета [Электронный ресурс]. URL: http://delo.ua/business/kso-praktika-12-shagov-pri-podgotovke-nefinasovogo-otcheta-185313/?supdated_new=1407152162.

28. Селезнева А. В. Взаимосвязь эволюции учетных парадигм и возникновения и развития нефинансовой отчетности // Известия Санкт-Петербургского государственного экономического университета. 2015. № 3(93). С. 140?143.

29. Сивак О. Б. Обліково-аналітичне забезпечення управління витратами на надання благодійної допомоги як елементом соціального капіталу підприємства: дис. ... канд. екон. наук: 08.00.09. Житомир, 2016. 291 с.

30. Синьков Л. С., Степук Е. И. Роль нефинансовой отчетности в оценке устойчивости развития горных предприятий [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7. № 3. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/14EVN315.pdf.

31. Слюсарева Л. В. Використання нефінансової звітності, як запорука застосування соціально-етичного маркетингу підприємствами України // Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2012. Вип. 3. С. 90?99.

32. Трофимова Д. А. Повышение прозрачности бизнеса через развитие корпоративной нефинансовой отчетности // Международный научный журнал «Инновационная наука». 2015. № 3. С. 53?55.

33. Фатеева Т. Н., Лесина Т. В. Нефинансовая отчетность как инструмент формирования положительного имиджа организации [Электронный ресурс] // Интернет-журнал «Науковедение». 2015. Т. 7. № 4. URL: http://naukovedenie.ru/PDF/57EVN415.pdf.

34. Феоктистова Е. Н. О корпоративной социальной ответственности в России // Акционерное общество: вопросы корпоративного управления. 2010. № 5(72). С. 6?11.

35. Цей С. А. Формирование и раскрытие в отчетности публичных компаний информации про по вопросам их социальной ответственности и корпоративного управления: дис. ... кандидата экономических наук: 08.00.12 «Бухгалтерский учет, статистика».М., 2011. 244 с.

36. Чалдаева Л. А., Красикова А. С., Федчин И. Н. Нефинансовая отчетность в России: проблемы становления и развития // Финансы и кредит. 2015. № 13(637). С. 21–31.

37. Шаповал В. М. Становлення інституту нефінансової (соціальної) звітності в Україні // Інституціональний вектор економічного розвитку: Збірник наукових праць МІДМУ “КПУ”. 2009. Вип. 2(1). С. 49–61.

38. Шигун М. М., Давидюк Т. В. Корпоративна соціальна звітність як перспектива інформування про людський капітал вітчизняних компаній // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Економічні науки. 2011. № 1(9). С. 173?178.

39. Король С. Я. Соціальна відповідальність бізнесу: теорія і методологія обліку. К.: КНТЕУ, 2016. 416 с.

40. Directive 2014/95/EU of the European Parliament and of the Council of 22 October 2014 amending Directive 2013/34/EU as regards disclosure of non-financial and diversity information by certain large undertakings and groups [Electronic resource]. URL: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2014:330:FULL&from=EN#L_2014330 EN.01000101.doc.

41. Directive 2013/34/EU of the European parliament and the council of 26 June 2013 on the annual financial statements, consolidated financial statements and related reports of certain types of undertakings, amending Directive 2006/43/EC of the European Parliament and of the Council and repealing Council Directives 78/660/EEC and 83/349/EEC [Electronic resource]. URL: http://www.oroc.pt/fotos/editor2/diretivacont.pdf.

Переглядів анотації: 169
Завантажень PDF: 98
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Bezverkhiy, K. V. (2017). Економічна сутність поняття “нефінансова звітність”. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1-2), 23-34. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2017.03

Статті цього автора (авторів), які найбільше читають