Інвестиційний потенціал економіки України та країн ЄС

  • O. S. Bilousova ДУ “Інститут економіки та прогнозування НАН України”
Ключові слова: інвестиції, інвестиційний тренд, інвестиційний потенціал, ризик інвестування, прибуток

Анотація

У статті розкрито сутність інвестиційного потенціалу економіки, ресурсного і витратного підходів до його оцінювання. Проаналізовано статистичні показники, що відображають інвестиційний потенціал в країнах ЄС і Україні (рівень нагромадження основного капіталу сектором нефінансових корпорацій, частка прибутку сектору нефінансових корпорацій). Розроблено пропозиції щодо удосконалення системи показників статистики інвестицій.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. World Investment Report (2016) “Investor Nationality: Policy Challenges”. United Nations Publication. URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2016_en.pdf

2. Інноваційна Україна 2020: національна доповідь / За заг. ред. В. М. Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. 336 с.

3. Крючкова І. В. Макроструктурний дизайн економік України та країн ОЕСР // Економіка і прогнозування. 2016. № 3. С. 7–28.

4. Perez C. Innovation systems and policy: not only for the rich? [Electronic resource]. URL: http://www.carlotaperez.org/indexofpapers1.html

5. Луніна І. О., Білоусова О. С., Булана О. О. Бюджетно-податкове стимулювання інноваційної діяльності в Україні // Економіка і прогнозування. 2016. № 1. С. 41–56.

6. Онишко С. В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку: моногр. Ірпінь: Національна академія ДПС України, 2004. 434 с.

7. Бережна І. Ю. Особливості формування інвестиційного потенціалу у трансформаційній економіці: інституційний підхід // Ефективна економіка. 2012. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=1528

8. Вознюк М. А., Дурицька Г. В. Концепція, сучасний стан і тенденції розвитку інвестиційного потенціалу енергозбереження // Вісник Університету банківської справи Національного банку України. 2014. № 2. С. 102–107.

9. Гавриш В. П., Гулько Л. Г., Драганова Т. П. Методичні основи формування інвестиційного потенціалу підприємства [Електронний ресурс]. URL: http://www.confcontact.com/20101008/5_gavrish.htm

10. Гудзь О. Є. Ідентифікація та управління інноваційно-інвестиційним потенціалом підприємства // Науковий вісник Мукачівського державного університету. Серія: Економіка. 2015. Вип. 2(4). Ч. 1. URL: http://www.msu.edu.ua/visn/wp-content/uploads/2015/11/2-4-1-2015-17.pdf

11. Дідух С. М. Теоретико-методологічні основи інвестиційного потенціалу підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. Дніпропетровськ: ДНУ, 2008. Вип. 237: В 6 т. Т. 5. С. 1244–1252.

12. Дресвянніков Д. О. Формування інвестиційного потенціалу підприємства // Вісник Приазовського державного технічного університету. Серія: Економічні науки. 2016. Вип. 31(2). С. 20–27.

13. Заїка С. О. Інвестиційний потенціал підприємства та варіанти його формування // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 13. Ч. 1. URL: http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_13/19.pdf

14. Здреник В. С. Інвестиційний потенціал: сутність поняття та проблеми оцінки // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2016. Вип. 1(1). С. 363–367. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvuuec_2016_1(1)__61.

15. Калініченко З. Методика оцінки інвестиційного потенціалу інтегрованих підприємств // Економічний аналіз. 2010. Вип. 7. С. 273–276.

16. Колтунович О. С. Механізми нарощення інвестиційного потенціалу інноваційно-технологічної модернізації окремих секторів економіки України // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету “Економічна думка”. 2016. Том 26. № 1. С. 28–31.

17. Чорна М. В., Жувагіна І. О., Горіцин Д. О. Принципи оцінки інвестиційного потенціалу підприємства роздрібної торгівлі // Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. 2014. Вип. 1. С. 87–96.

18. Шабатура Т. Формування інвестиційного потенціалу підприємства в контексті вирішення економічних конфліктів // Проблеми і перспективи економіки та управління, 2016. № 1. С. 235–241.

19. Шамота Г. М. Особливості інвестиційного потенціалу України на сучасному етапі розвитку економіки // Ефективна економіка. 2015. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/11_2015/26.pdf.

20. Щербатюк О. М. Дефініція “інвестиційний потенціал підприємства”: сутність та відмінності / Електронне наукове фахове видання “Ефективна економіка”. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=773

21. Zhulavskyi A., Gordiienko V., Samofalova O. Investment Potential of the Enterprise: Theory and Practice of Assessment // Вісник Сумського державного університету. Серія: Економіка. 2015. № 2. С. 7–15.

22. Скриль В. В., Дяченко О. М. Фактори впливу на інвестиційний потенціал промислових підприємств (на прикладі ПАТ “Полтавакондитер”) // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія: Економіка. 2014. Вип. 1(42). С. 38–43.

23. Leythienne D., Smokova T. Business profit share and investment rate higher in the EU than in the USA [Electronic resource]. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3433488/5280941/KS-SF-09-028-EN.PDF/84273e80-a461-479a-958b-37216b1bde30?version=1.0

24. Eurostat. URL: http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do;jsessionid=LamfjjQ_Q1vfkRJA_5jv9FwXOIMuEhb6Houy-lN5q4Pt54Ie1oeb!996157364?tab=table&plugin=1&pcode=teina515&language=en.

25. Eurostat. News release Euroindicators. No 62/2017 (12 April 2017). URL: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu

26. Investment Brainteaser. Monthly Investment Outlook from Bill Gross [Electronic resource]. URL: https://www.janus.com/insights/bill-gross-investment-outlook

27. Mazzucato M. The Entrepreneurial State: debunking public vs. private sector myths (Anthem 2013) [Electronic resource]. URL: http://marianamazzucato.com/

28. Tetlow G., Giles Ch. Economists gloomy on UK prospects for 2017 / Financial Times [Electronic resource]. URL: https://www.ft.com/content/a0c3fce4-d0e2-11e6-b06b-680c49b4b4c0

29. Why is world trade growth slowing? // The Economist. URL: http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2016/10/economist-explains-5

30. Marsh & McLennan Companies. 2017 AFP Risk Survey / Report of survey results (January 2017) [Electronic resource]. URL: https://www.mmc.com/content/dam/mmc-web/Global-Risk-Center/Files/2017-afp-risk-survey.pdf

Переглядів анотації: 102
Завантажень PDF: 547
Опубліковано
2017-09-20
Як цитувати
Bilousova, O. S. (2017). Інвестиційний потенціал економіки України та країн ЄС. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (1-2), 60-67. https://doi.org/10.31767/nasoa.1-2.2017.08