Valuation and Recording the Value of Innovation Objects in the Accounting System

Keywords: innovation objects, intellectual property, intellectual capital, intangible assets, valuation, valuation activities.

Abstract

The problems of valuating and recording the value of innovation objects in the system of accounting and reporting are investigated. It is argued that one of the factors hindering the development of innovation is insufficient information support covering a set of primary and consolidated data, the organization of storage of accumulated information and methods of its presentation and transformation. The main valuation models used by business entities to include the value of innovation objects in the economic transactions are identified. It is established that the commercial use of innovation objects requires calculation of market or other value. The main methodological approaches to valuation of innovation objects  and their impact on the formation of the value of innovation objects are proposed, taking into account these objects’ characteristics, specifics of the economic activities in which they are exploited, and availability of information on a group of objects, which determines the choice of appropriate valuation approach. The ways of valuating innovation objects at company level are highlighted. Methodological approaches to recording business transactions with innovation objects in the accounting and reporting system are elaborated, which will contribute in the sound assessment of innovation objects and their correct recording in the accounting system of a business entity and ensure effective management of innovation.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Kasych A. O., Kanunikova K. O. (2016). Innovatsiyna aktyvnist pidpryyemstv Ukrayiny: dynamika, problemy ta shlyakhy vyrishennya [Innovative activity of Ukrainian companies: dynamics, problems and solutions]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investment: practice and experience, 22, 21–24 [in Ukrainian].

Pro innovatsiynu diyalnist: Zakon Ukrayiny vid 04.07.2002 р. No 40-ІV [Innovation activities: The Law of Ukraine from04.07.2002 No 40-ІV]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15#Text [in Ukrainian].

Zhuk V. M., Rudchenko Yu. S. (2009). Metodychni rekomendatsiyi z bukhhalterskoho obliku ta otsinky prav na obiekty intelektualnoyi vlasnosti v byudzhetnykh ustanovakh [Methodical recommendations on the accounting and valuation of intellectual property rights in budget institutions]. Oblik i finansy APK – Accounting & Finance, 2, 107–123 [in Ukrainian].

Sytnyk V. P., Sabluk P. T., Kvasha S. M. et al. (2009). Metodyka otsinky vartosti i bukhhalterskoho obliku prav na obyekty intelektualnoyi vlasnosti v naukovykh ustanovakh UAAN [A method for valuation and accounting of intellectual property rights in research institutions of the Ukrainian Academy of Agricultural Sciences]. Kyiv: NNTS “IAE” of the UAAS [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Natsionalnoho standartu No 1 “Zahalni zasady otsinky mayna i maynovykh prav”: Postanova KMU vid 10.09.2003 No 1440 [Approval of the National Standard No 1 “General principles for the assessment of property and property rights”: Directive of the Cabinet of Ministers of Ukraine from 10.09.2003 No 1440]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/1440-2003-%D0%BF [in Ukrainian].

Pro otsinku maina, mainovykh prav ta profesiinu otsinochnu diialnist v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 12.07.2001 No 2658-ІІІ [Valuation of property, property rights and professional valuation activities in Ukraine: The Law of Ukraine from 12.07.2001 No 2658-ІІІ]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2658-14 [in Ukrainian].

Grytsulenko S. I. (2016). Otsinka innovatsiynoyi diyalnosti yak instrument innovatsiynoyi polityky hospodarskoyi systemy [Assessment of innovative activities as an instrument of innovation policy of economic system]. Efektyvna ekonomika – Effective economy, 3. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4831[in Ukrainian].

Rudchenko Yu. S. (2005). Otsinochna dialnist vUkraini: bukhhalterska, nezalezhna, ekspertna [Valuation activities in Ukraine: accounting, independent, expert ones]. Oblik i finansy APK – Accounting & Finance, 3, 74–83 [in Ukrainian].

Zhuk V. M. (2011). Kontseptualni pidkhody vyrishennia poverkhnevykh ta hlybynnykh problem obliku innovatsiinoi diialnosti [Conceptual approaches to solving superficial and in-depth problems of the innovation activity accounting]. Oblik i finansy APK – Accounting & Finance, 6, 36–40 [in Ukrainian].

Stolyarchuk N. M. (2013). Zaversheni naukovo-doslidni rozrobky yak vazhlyvyi obiekt bukhhalterskoho obliku naukovo-doslidnykh ustanov [Approved scientific developments: an important object of accounting in research institutions]. Ekonomichni nauky. Ser.: Oblik i finansy – Economics. Series: Accounting and Finance, 10(2), 243–251 [in Ukrainian].

Stolyarchuk N. M. (2012). Osnovni metodychni pidkhody do otsinky OPIV innovatsiynoho spryamuvannya [Main methodical approaches to valuation of the rights for intellectual property win innovation focus]. Ekonomichni nauky. Ser.: Oblik i finansy – Economics. Series: Accounting and Finance, 9(3), 341–355 [in Ukrainian].

Pro zatverdzhennya Metodychnykh rekomendatsiyi zi skladannya zvitu pro upravlinnya: Nakaz MFU vid 07.12.2018 No 982 [Approval of Methodical recommendations for making up management report: Directive of the Ministry of Finance of Ukraine from 07.12.2018 No 982]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0982201-18#Text [in Ukrainian].

Sachenko S. I., Chereshnyuk O. M. (2018). Kontseptsiya obliku innovatsiynoyi diyalnosti [Concept of accounting of innovative activities]. Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya – Eastern Europe: economy, business and management, 6(17), 740–745 [in Ukrainian].

Посилання на статтю:

Овсюк Н. В. Оцінка та відображення вартості об’єктів інноваційної діяльності в системі бухгалтерського обліку. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту. 2020. № 3. С. 47-54. doi: 10.31767/nasoa.3-2020.05.


Abstract views: 83
PDF Downloads: 62
Published
2020-12-22
How to Cite
OVSIUK, N. (2020). Valuation and Recording the Value of Innovation Objects in the Accounting System. Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit, (3), 47-54. https://doi.org/10.31767/nasoa.3-2020.05