До питання оцінювання ризиків інвестиційних проектів з використанням нечітких множин

Ключові слова: інвестиційний проєкт, нечіткі множини, нечіткі числа, функції належності, ризик.

Анотація

Розглянуто методи оцінювання ризику інвестиційного проекту у випадках, коли критерій проекту представлений нечітким числом, функція належності якого має вигляд трапеції, кривої Гауса чи подібна дзвону. В аналітико-числовий спосіб з використанням пакетів «MatLab®», «Statistica®» и «Математика®» (Wolfram) отримано розрахункові формули для оцінювання ризиків інвестиційних проєктів, придатні для використання у практиці фінансового менеджменту та в інтелектуальних системах підтримки прийняття інвестиційних рішень.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

1. Kofman A., Gil Aluja J. (1992). Vvedeniye teorii nechetkikh mnozhestv v upravlenii pred¬priyatiyami [Introduction of the fuzzy set theory in business management]. Trans. from Spanish. Minsk: Vysshaya shkola [in Russian].
2. Batyrshin I. Z., Nedosekin A. O., Stetsko A. A., Tarasov V. B., Yazenin A. V., Yarushkina N. G. (2007). Nechetkiye gibridnyye sistemy. Teoriya i praktika [Fuzzy hybrid systems. Theory and practice]. N. G. Yarushkinoy (ed). Moscow: FIZMATLIT [in Russian].
3. Trifonov Ye. S. (2009). Sravnitelnyi analiz teorii nechetkikh mnozhestv i klassi¬cheskogo veroyatnostnogo podkhoda k otsenke vozmozhnosti neblagopriyatnogo iskhoda venchurnykh investitsiy [A comparative analysis of the fuzzy sets and the classical probabilistic approach to the assessment of the probability of unfavorable result of venture investment]. Kreativnaya ekonomika – Creative economy, 3, 139–145 [in Russian].
4. Vakulina G. M. (2012). Nechetko-mnozhestvennyy podkhod v analize riskov investitsionnykh proyektov [The fuzzy-multiple approach in analyses of risks of investment projects]. Ekonomika i menedzhment sistem upravleniya – Economics and management of management systems, 43(6). Retrieved from https://www.usurt.ru/uploads/data/.../8.../188_5_8_11.pdf. (date of access: 13.02.2018) [in Russian].
5. Raskatova M. I. (2013). Otsenka riska investitsionnykh proyektov s primene¬niyem teorii nechetkikh mnozhestv [The risk assessment of investment projects using the fuzzy sets theory]. Problemy ekonomiki i menedzhmenta – Problems of economics and management, 4(20), 63–67 [in Russian].
6. Pegat A. (2015). Nechetkoe modelirovaniye i upravleniye [Fuzzy modeling and control]. Trans. from English. 3rd ed. Moscow: BINOM. Laboratoriya znaniy. Retrieved from http://files.pilotlz.ru/pdf/cC1319-8-ch.pdf (date of access: 13.02.2019) [in Russian].
7. Dubois D., Prad A. (1990). Teoriya vozmozhnostey. Prilozheniye k predstavleniyu zna¬niy v informatike [Theory of Chances. Applications to Knowledge Representation in Informatics]. Trans. from French. Moscow: Radio and communication [in Russian].
8. Vilenskiy P. L., Lifshits V. N., Smolyak S. A. (2002). Otsenka effektivnosti investitsionnykh proyektov. Teoriya i praktika [Performance assessment of investment projects. Theory and practice]. Moscow: Delo [in Russian].
9. Zade L. A. (2011). A note on Z-numbers. Information Sciences, 181, 2923–2932.
10. Zak Yu. A. (2013). Prinyatiye resheniy v usloviyakh nechetkikh i razmytykh dannykh: Fuzzy-tekhnologii [Decision making in the conditions of fuzzy and blurred data: Fuzzy technologies]. Moscow: Book House “LIBROKOM” [in Russian].
11. Poleshchuk O. M. (2018). Ispolzovaniye Z-chisel dlya podderzhki prinyatiya resheniy v usloviyakh vysokoy stepeni neopredelennosti [Applications of Z-numbers to support decision making in the conditions of high degree of uncertainty]. Collection of articles: Ekonomika i upravleniye – Economics and management. (pp. 92–96). Cheboksary: Publishing House “Sreda”. ISBN 978-5-6040294-3-5 [in Russian].
12. Nedosekin A. O. (2002). Nechetko-mnozhestvennyy analiz riska fondovykh investitsiy [The fuzzy-multiple analysis of the risk of equity portfolio]. Saint-Petersburg: Sezam [in Russian].
13. Nedosekin A. O., Abdulaeva Z. I., Reishakhrit Ye. I., Kozlovsky A. N. Primeneniye nechetkikh mnozhestv i myagkikh vy¬chisleniy v ekonomike i finansakh (obzor) [Application of fuzzy sets and soft computing in economics and finances (review)]. Retrieved from http://an.ifel.ru/docs/FE_review.pdf (date of access: 27.03.2018).
14. Kotsiuba O. S. (2015). Kilkisne otsiniuvannia hospodarskoho ryzyku v mezhakh nechitko-mnozhynnoi metodolohii [The quantitative assessment of business risk by the fuzzy-multiple methodology]. Stratehia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy – Strategy of economic development of Ukraine, 36, 195–208 [in Ukrainian].
15. Khalov Ye. A. (2009). Sistematicheskiy obzor chetkikh odnomernykh funkt¬siy prinadlezhnosti intellektualnykh system [The regular review of crisp one-dimensional membership functions of intellectual systems]. Informatsionnyye tekhnologii i vy¬chislitelnyye sistemy – Journal of Information technologies and computing systems, 3, 60–74 [in Russian].
16. Nedosekin A. O., Kokosh A. M. Otsenka riska investitsiy dlya proizvolno-razmytykh faktorov investitsionnogo proyekta [The risk assessment of investment for randomly blurred factors of an innovation project]. Internatio¬nal Fuzzy Economics Lab (Russia). Retrieved from http://www.ifel.ru/br3/5.pdf (date of access: 13.02.2018) [in Russian].
17. Kotsiuba O. S. (2015). Otsiniuvannya stupenia ryzyku v razi odnochasnosti nechitkosti kryteriiu i normatyvu pryvablyvosti hospodarskoi diialnosti [Estimation of risk level under fuzziness of criterion and normative level of economic activities performance]. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu im. V. O. Sukhomlynskoho – Scientific bulletin of Sukhomlynskyi National University of Mykolaiv, 6, 953–958 [in Ukrainian].

Переглядів анотації: 131
Завантажень PDF: 44
Опубліковано
2019-12-31
Як цитувати
SINYTSKYI, M. (2019). До питання оцінювання ризиків інвестиційних проектів з використанням нечітких множин . Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (4), 109-119. https://doi.org/10.31767/nasoa.4.2019.11