Комп’ютерні технології обліку та звітності для малого і середнього бізнесу в Україні: перспективи застосування в умовах цифрової економіки

Ключові слова: програмне забезпечення, програмний продукт, сервіс, бухгалтерський облік, підприємство.

Анотація

Досліджено сучасний ринок програмного забезпечення бухгалтерського обліку та звітності для малого і середнього бізнесу в Україні в умовах цифрової економіки. В процесі дослідження проаналізовано низку комп’ютерних програм і сервісів, а також тенденції ринку відповідних програмних продуктів. Розглянуто три групи відповідного програмного забезпечення українського виробництва, присутні на вітчизняному ринку. Визначено тенденцію розвитку цього ринку. 

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Shvab К. (2016). Chetvertaya promyshlennaya revolyutsiya [The fourth industrial revolution]. Мoscow: Eksmo [in Russian].

Vyshnevskyi V. P., Viietska O. V., Harkushenko O. M., Kniaziev S. I., Liakh O. V., Chekina V. D. et al. (2018). Smart-promyslovist v epokhu tsyfrovoi ekonomiky: perspektyvy, napriamy i mekhanizmy rozvytku [Smart industry in the era of digital economy: prospects, directions and mechanisms of the development]. V. P. Vyshnevskyi (ed.). Kyiv: National Academy of Sciences of Ukraine, Institute for Industry Economics [in Ukrainian].

KhaiTek Ofis Ukraina. Proekt. Tsyfrova adzhenda Ukrainy – 2020 (“Tsyfrovyi poriadok dennyi” – 2020) Kontseptualni zasady (versiia 1.0). Pershocherhovi sfery, initsiatyvy, proekty “tsyfrovizatsii” Ukrainy do 2020 roku [Hi Tech Office Ukraine. Project. Digital agenda of Ukraine – 2020. The conceptual framework (version 1.0). Priority fields, initiatives, projects of Ukraine’s “digitalization” till 2020]. Kyiv: “Hi Tech Office Ukraine”, 2016. Retrieved from https://ucci.org.ua › uploads › files [in Ukrainian].

https://dou.ua/lenta/columns/it-in-figures/ [in Ukrainian].

Kontseptsiia rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky: Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy No 67-r vid 17.01.2018 r. [The guidelines for development of the digital economy and society in Ukraine for 2018–2020: Directive of the Cabinet of Ministers of Ukraine No 67-r from 17.01.2018]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua › laws › show › 67-2018-r › stru [in Ukrainian].

Chomu v Ukraini ne vidbulasia 3G-revoliutsiia [Why 3G-revolution has failed in Ukraine]. Retrieved from https://www.imena.ua/blog/no-3g-revolution/ [in Ukrainian].

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2012/fin/osp/osp_u/osp_u.html [in Ukrainian].

Adamyk O. V. (2015). Instrumenty “khmarnykh obchyslen” yak faktor udoskonalennia obliku v biudzhetnykh ustanovakh. Ekonomichnyi analiz: zbirnyk naukovykh prats Ternopilskoho natsionalnoho ekonomichnoho universytetu – Economic analysis: a collection of scientific works of Ternopil National Economic University, vol. 19, No 2, 179–184 [in Ukrainian].

Kutsyk P. O. (2019). Rozvytok khmarnykh tekhnolohii ta yikh mistse v orhanizatsii obliku ta korporatyvnoho dokumentoobihu [The development of cloud technologies and their place in organizing accounting and corporate document circulation]. Proceedings from: XVII Vseukrainska naukova konferentsia NASOA

“Rozvytok systemy obliku, analizu ta audytu v Ukraini: teoriia, metodolohiia, orhanizatsiia” – The seventeenth All-Ukrainian scientific conference of NASAA “Developing the system of accounting, analysis and audit in Ukraine: theory, methodology, organization”. (pp. 183–186). Kyiv: “Information-analytical agency” [in Ukrainian].

Pro rishennia Rady natsionalnoi bezpeky i oborony Ukrainy vid 28 kvitnia 2017 roku “Pro zastosuvannia personalnykh spetsialnykh ekonomichnykh ta inshykh obmezhuvalnykh zakhodiv (sanktsii)”: Ukaz prezydenta Ukrainy No 33/2017. [On the decision of the Council of National Security and Defense of Ukraine from 28 April 2017 “On application of personal special economic and other restrictive measures (sanctions)”: Decree of the President of Ukraine No 33/2017]. Retrieved from https://www.president.gov.ua › documents › 1332017-21850 [in Ukrainian].

Oblik SaaS. Novi tekhnolohii obliku ta upravlinnia [SaaS accounting. New technologies of accounting and management]. Retrieved from https://ioblik.com/uk [in Ukrianian].

jSolutions. Retrieved from https://jsolutions.ua/ua [in Ukrianian].

Forbes. State Of Enterprise Cloud Computing, August 30, 2018. Retrieved from: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/08/30/state-of-enterprise-cloud-computing-2018/#4ba4135f265e


Переглядів анотації: 115
Завантажень PDF: 120
Опубліковано
2019-11-01
Як цитувати
YERSHOVAО., & ODNOVOLYK, V. (2019). Комп’ютерні технології обліку та звітності для малого і середнього бізнесу в Україні: перспективи застосування в умовах цифрової економіки. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (3), 131-138. https://doi.org/10.31767/nasoa.3.2019.12