Теоретичні аспекти історичного розвитку ринку цінних паперів в Україні

  • S. S. ZALIUBOVSKA Національна академія статистики, обліку та аудиту http://orcid.org/0000-0001-5651-8165
  • Yu. B. KOLUPAYEV Національна академія статистики, обліку та аудиту http://orcid.org/0000-0003-0631-277X
  • К. R. TOKАREVA Національна академія статистики, обліку та аудиту
Ключові слова: ринок цінних паперів, фондовий ринок, фондова біржа, фінансовий ринок, приватизація, етапи розвитку ринку цінних паперів.

Анотація

В статті проаналізовано різні наукові підходи до визначення понять “ринок цінних паперів” і “фондовий ринок”, запропоновано авторське трактування сутності поняття “ринок цінних паперів”, досліджено історію розвитку ринку цінних паперів в Україні. Запропоновано авторський підхід до виокремлення етапів розвитку цього ринку протягом 1991–2018 рр., який ґрунтується на історичних фактах і особливостях його динаміки в окремі періоди.

Завантаження

Дані завантаження ще не доступні.

Посилання

Rynok tsinnykh paperiv u rynkovykh vidnosynakh [Securities market in the market relations]. Retrieved from http://adhdportal.com/book_988.html. [in Ukrainian].

Nikonchuk V. V. Formuvannia fondovoho rynku: ekonomichni aspekty evoliutsii ta instytutsiinoi dynamiky [Formation of the stock market: economic aspects of the evolution and institutional dynamics]. Retrieved from http://www.vestnikdnu.com.ua/archive/201262/32-37.pdf. [in Ukrainian].

Oskolskyi V. V. (1996). Rynok tsinnykh paperiv v Ukraini: problemy funktsionuvannia i rozvytku [Securities market in Ukraine: problems of operation and development]. Kyiv: KSU [in Ukrainian].

Ianchynska T. M. Fondovyi rynok ta yoho rozvytok v Ukraini [Stock market and its development in Ukraine]. Retrieved from http://libfor.com/index.php?Newsid=2158. [in Ukrainian].

Busarieva T. H. Istoriia rozvytku ta stanovlennia rynku tsinnykh paperiv Ukrainy [History of development and establishment of the securities market in Ukraine]. Retrieved from http://seanewdim.com/uploads/3/4/5/1/34511564/busarieva_t._the_history_of_development_and_formation_of_securities_market_of_ukraine.pdf. [in Ukrainian].

Omelchenko O. I., Kozlova O. A. Retrospektyva stanovlennia ta rozvytku rynku tsinnykh paperiv [Formation and development of the securities market ion the retrospective]. Retrieved from http://www.business-inform.net/pdf/2013/1_0/277_281.pdf. [in Ukrainian].

Riabchykova S. Yu. (2009). Suchasnyi stan fondovoho rynku Ukrainy: prychyny zletu i padinnia [The current state of the securities market in Ukraine: reasons for rise and fall]. Proceedings from: V Mezhdunarodnaia nauchno-praktycheskaia konferentsyia “Nauka v ynformatsyonnom prostranstve – The Fifth International scientific and practical conference “Science in the information space”. Donetsk: Donetsk State Agrarian University. Retrieved from http://www.confcontact.com/2009ip/ryabchikova.php. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro tsinni papery ta fondovyi rynok” [The Law of Ukraine “On the securities and the stock market”]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 2006, No 31. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3480-15. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro hospodarski tovarystva” [The Law of Ukraine “On economic companies”]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 1991, No 49. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1576-12. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy “Pro derzhavne rehuliuvannia rynku tsinnykh paperiv v Ukraini” [The Law of Ukraine “On regulation of the securities market in Ukraine]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 1996, No 51. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/448/96-vr. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro derzhavnu komisiiu z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku” [Directive of the President of Ukraine “On the State Commission on Securities and Stock Market]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 1997, No 142/97. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/142/97. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro osnovni napriamy rozvytku fondovoho rynku v Ukraini v 2000 rotsi” [Directive of the President of Ukraine “The main areas of stock market development in Ukraine in 2000]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 1999, No 1415/99. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1415/99. [in Ukrainian].

Ukaz Prezydenta Ukrainy “Pro nevidkladni zakhody shchodo pryskorennia pryvatyzatsii maina v Ukraini” [Directive of the President of Ukraine “Urgent measures to speed up privatization of property in Ukraine”]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR) – Bulletin of Verkhovna Rada of Ukraine, 1999, No 1626/99. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1626/99. [in Ukrainian].

Kosar N. S., Bilyk I. I., Ternushchak M. Yu. (2010). Marketynhove zabezpechennia rozmishchennia tsinnykh paperiv [Marketing support for the placement of securities]. Visnyk NU “Lvivska politekhnika” – Vulletin of National University “Lvivska politekhnika”, 669, 205–211 [in Ukrainian]..

Bochkovska O. O. Ekonomichna efektyvnist svitovykh ekonomichnykh tsentriv u konteksti naiavnykh faktoriv vyrobnytstva [The economic effectiveness of global economic centers in the context of the available production factors]. Sotsium, nauka, kultura – Society, science, culture. Retrieved from http://intkonf.org/index.php?s=%D0%E8%ED%EE%EA%20%E4%E5%F0%E6%E0%E2%ED%E8%F5%20%F6%B3%ED%ED%E8%F5%20%EF%E0%EF%E5%F0%B3%E2%20&paged=5. [in Ukrainian].

Rohach O. I. (2003). Mizhnarodni finansy [International finance]. Kyiv: Lybid [in Ukrainian].

Vasylyk O. D. (2000). Teoriia finansiv [Theory of finance]. Kyiv: NIOS [in Ukrainian].

Kravchenko Yu. Ya. (2005). Rynok tsennykh bumag v voprosakh i otvetakh [Securities market in questions and answers]. 2nd ed., rev. Kyiv: Nyka-Tsentr [in Russian].

Klymenko O. V. (2013). Teoretychne vyznachennia sutnosti y struktury finansovoho rynku [The theoretical definition of essence and structure of the securities market]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: practice and experience, 19, 42–45 [in Ukrainian].

Sheludko V. M. (2008). Finansovyi rynok [Financial market]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Shkvarchuk L. O. (2013). Finansovyi rynok [Financial market]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Kondrashykhyn A. B. (2008). Fondovyi rynok [Stock market]. Kyiv: Center of educational literature [in Russian].

Mamalui O. O. (2006). Osnovy ekonomichnoi teorii [The essentials of economic theory]. Kyiv: Yurinkom Inter [in Ukrainian].

Zahorodnii A. H., Vozniuk H. L. (2007). Finansovo-ekonomichnyi slovnyk [Financial and economic glossary]. Kyiv: Znannia [in Ukrainian].

Lutsiv B. L., Metlushko O. V. (2007). Teoretyko-metodolohichni osnovy doslidzhennia rynku tsinnykh paperiv [Theoretical and methodological framework for investigating securities market]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka – Bulletin of Kyiv National Taras Shevchenko University, 91, 41–42 [in Ukrainian].

Hitman L. J., Jonk M. D. (1997). Osnovy investirovaniya [The essentials of investment]. Moscow: Delo LTD [in Russian].

Zaliubovska S. S., Novikova L. A. (2012). Zaprovadzhennia teoretyko-metodolohichnoi modeli funktsionuvannia rynku tsinnykh paperiv [Implementing the theoretical and methodological model for operating the securities market]. Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo – The State and regions. Series: economics and business, 1, 39–46 [in Ukrainian].

Natsionalna komisiia z tsinnykh paperiv ta fondovoho rynku. Analitychni dani shchodo rozvytku fondovoho rynku [The National Commission on Securities and Stock Market. Analytica data on the stock market development]. Retrieved from http://www.ssmsc.gov.ua/fund/analytics. [in Ukrainian].


Переглядів анотації: 102
Завантажень PDF: 1912
Опубліковано
2019-11-01
Як цитувати
ZALIUBOVSKA, S. S., KOLUPAYEV, Y. B., & TOKАREVAК. R. (2019). Теоретичні аспекти історичного розвитку ринку цінних паперів в Україні. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту, (3), 120-130. https://doi.org/10.31767/nasoa.3.2019.11